PM ระบบไฟฟ้าประจำปี
PM ตู้ MDB ทำความสะอาดตามมาตรฐานสากล
ตรวจระบบไฟฟ้าโดยวิศวกรมืออาชีพ
Previous slide
Next slide

บริการ (Service)

77 จังหวัดทั่วประเทศไทย

ยื่นหน่วยงานราชการ, ต่ออายุใบ รง.

บำรุงรักษาประจำปี, ทดสอบ ACB

PM หม้อแปลงไฟฟ้า

ทดสอบประสิทธิภาพหม้อแปลง, กรองน้ำมัน

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า

เทอร์โมสแกนระบบไฟฟ้า

ถ่ายภาพความร้อน (Thermo Scan)

รับเขียนแบบ Single line Diagram

เขียนแบบไฟฟ้าเพื่อยื่นหน่วยงานราชการ

ตรวจสอบระบบไฟฟ้ากับเราดีอย่างไร

ปัจจุบันเรามีลูกค้ามากกว่า 1000+ บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่ไว้วางใจในการใช้บริการตรวจสอบระบบไฟฟ้ากับเราอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างเช่นสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาทั่วประเทศไทย SCG และบริษัทลูกในเครือ AIS เป็นต้น ด้วยการบริการที่รวดเร็วโดยทีมงานมืออาชีพและสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและไม่ทำให้งบบานปลายการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเราทำการตรวจสอบด้วยอุปกรณ์การตรวจสอบที่ทันสมัยและยังได้รับการสอบเทียบเครื่องมือตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อมใบรับรองเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจถูกระบบการทำงาน เรายังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ในทุกขั้นตอนการทำงานของเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างละเอียดอีกด้วย

FAQ

กฎกระทรวง “กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550″
“การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน”  หมายความว่า การตรวจสอบ การทดสอบ การตรวจทดสอบการศึกษาหรือค้นคว้า การวิเคราะห์ การหาข้อมูลหรือสถิติต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการผลิต การส่งหรือเพื่อส่ง การจ่ายหรือเพื่อจ่าย การใช้หรือการซ่อมระบบไฟฟ้าในโรงงาน

ข้อ ๕ ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้มีเอกสารเป็นหลักฐาน
       การจัดให้มีเอกสารตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าของเรานั้นทำการตรวจสอบโดยวิศวกรไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดหลังจากตรวจระบบไฟฟ้าเสร็จแล้วลูกค้าจะได้รับรายงานรับรอง 1 ฉบับตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าเราต้องตรวจสอบจากแบบไฟฟ้า single line diagram สิ่งเหล่านี้เป็นหัวข้อที่กฎหมายกำหนดดังนั้นโรงงานหรือบริษัทไหนที่ยังไม่มีแบบ single line diagram จะต้องให้วิศวกรเขียนแบบ single line diagram เสียก่อนเพื่อความถูกต้องและหลังจากนั้นทางผู้ตรวจสอบจึงจะสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หากต้องการจ้างทางเราเขียนแบบไฟฟ้า single line diagram สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เราได้ทันที

PM ระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประขำปี Preventive Maintenance PM Transformer

  • ทดสอบ ACB ฟังชั่นเทส
  • ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกตู้ควบคุม
  • ขันแน่นอุปกรณ์ในตู้ MDB พร้อมทำความสะอาดบัสบาร์ และทำการรีมาร์คจุดหัวน๊อตในคู้คอนโทล
  • ตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ตู้เมนสวิตช์ทุกตัว
  • ตรวจสอบระบบสายดินและการต่อหลักดิน

มาตรฐานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าชั้นนำระดับประเทศ

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาต นต.1702

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ