ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ

ติดตั้งและตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย

ความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ

ระบบไฟฟ้าในโรงงานเราควรวางมาตรฐานในการบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยทั้งในทรัพย์สินและตัวพนักงานที่ทำงานกับไฟฟ้า หากพูดถึงสิ่งแรกที่เราควรจะต้องคำถึงต้องเริ่มจากการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ถูกต้องว่าระบบไฟฟ้าที่เราจะในไปใช้งานในโรงงานนั้นต้องการกำลังหรือพลังงานมากเท่าไรและตามมาตรฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้าควรจะต้องเพื่อค่าความปลอดภัย safety factor ไว้เท่าไรจากนั้นจึงกำหนดอุปกรณ์ที่จะมารองรับให้ระบบไฟฟ้าของเรานั้นสามารถทำงานได้ตามพิกัดที่วางไว้

การติดตั้งระบบไฟฟ้าต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง

  • ปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ต้องการใช้งาน
  • อุปกรณ์ในตู้ MDB และ ตู่ย่อย DB ที่สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
  • อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ACB (Air Circuit Breaker) และต้องทำการทดสอบ ACB ทุกปี
  • ขนาดของสายไฟทั้งภายในตู้และนอกตู้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
  • ในทุกๆปี จะต้องทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยวิศวกรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
  • ทำการติดตั้งหมดแปลงไฟฟ้าและทำการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
  • ทำการ update แบบไฟฟ้า Single Line Diagram ให้ถูกต้องตรงกับหน้างานจริงและอุปกรณ์ในตู้เสมอ
  • ควรทำการ PM ระบบไฟฟ้า บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเป็นประจำทุกปี

สรุป: ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะทำให้ระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการของคุณเกิดความปลอดภัย ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบและคำนวณพลังงานไฟฟ้าเพื่อเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัย